Suomeksi PÅ svenska In English Tilaa uutiskirje

Ajankohtaista

Koulutushankkeen jatko-osan tavoitteet saavutettiin erittäin hyvin
12.12.2017 10:43

Kaksiosaisen koulutushankkeen jatko-osa oli käynnissä 1.6.2015-30.9.2017 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Kohderyhmänä olivat erityisesti varhaiskasvatuksessa ja koulussa työskentelevät ammattilaiset. Jatkohankkeen aikana tavoitettiin koulutuksilla yli 3000 perheitä kohtaavaa ammattilaista eri puolilla Suomea ja verkossa. Koulutuskysyntä oli ennakoitua paljon suurempaa eri puolilla Suomea, ja siten ammattilaisia on kohdattu suunniteltua huomattavasti enemmän.

Etenkin kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia kouluttavat oppilaitokset sekä varhaiskasvatuksen toimijat ovat tulleet tietoisiksi osaamistarpeestaan sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen ja sateenkaariperheiden moninaisuuden teemoista. Ammattilaisia kouluttavat oppilaitokset näkevät teemat luonnollisena ja tärkeänä osana ammattilaisten koulutusta. Ammattilaisille suunnattuja materiaaleja on tuotettu runsaasti heidän työnsä tueksi. Hankkeen aikana heränneeseen koulutuskysyntään pyritään vastaamaan jatkossa hankkeessa koulutettujen vapaaehtoiskouluttajien avulla.

Hankkeesta saadun kokemuksen ja palautteen perusteella on kuitenkin selvää, että sateenkaarevien moninaisuusteemojen osalta tukea tarvitaan edelleen runsaasti niin varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien jalkauttamiseen sekä ammattilaisten täydennyskoulutukseen kuin tulevien ammattilaistenkin peruskoulutukseen ja teemojen sisällyttämiseen osaksi ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmia.

Lue raportti jatkohankkeesta kokonaisuudessaan >>


Nimiongelmia?
07.09.2017 15:43

Nimilakia ollaan uudistamassa. Valmistelussa oleva lakiehdotusluonnos on monin tavoin ongelmallinen niin sukupuolen kuin perheidenkin moninaisuuden näkökulmasta.

Syksyn aikana yhteistyökumppanimme DreamWear Club ry aikoo kampanjoida syrjivien elementtien poistamiseksi lopullisesta esityksestä. Kampanjaa varten he tarvitsevat omakohtaisia tarinoita siitä, mitä ongelmia nimilain joustamattomuus aiheuttaa kohdallasi tai perheessäsi. Tarinoita julkaistaan Dreamwearclub.net -sivuston yhteyteen luotavalla kampanjasivustolla.

* sukupuolen moninaisuuteen liittyvät ongelmalliset ehdotukset liittyvät ennen kaikkea etunimen valintaan, lisätietoa Sateenkaariperheet ry:n lausunnosta tai DreamWear Clubin tiivistelmästä alta.

* perheiden moninaisuuteen liittyvät ongelmalliset ehdotukset liittyvät ennen kaikkea lapsen sukunimen valintaan, lisätietoa Sateenkaariperheet ry:n lausunnosta.

Kiitos avustasi! Kertomuksesi voit lähettää osoitteeseen: anukatariina2@gmail.com

***

DreamWear Club ry:n tiivistelmä työryhmämietinnön ongelmakohdista (Sateenkaariperheet ry:n lausunto täällä):

• Ehdotus edellyttää, että etunimen on oltava samalle sukupuolelle vakiintunut nimi. Sukupuolittumisen poikkeama sallitaan käsittämättömällä tilastoinnilla, jossa nimi on väestötietojärjestelmän tietojen mukaan jo käytössä nimensaajan kanssa samaa sukupuolta olevalla viidellä elossa olevalla henkilöllä. Menettely vähentäisi vääjäämättä sukupuolineutraalien etunimien määrää, mikä on olennainen osa muunsukupuolisten oikeutta ilmaista omaa identiteettiään etunimellään.

• Ehdotuksen mukaan enemmistöstä poikkeava sukupuoli-identiteetti kyllä olisi peruste ottaa etunimi, joka on vakiintunut muulle kuin hakijan juridiselle sukupuolelle. Tällainen tilanne olisi kuitenkin viranomaisen harkintavaltaan kuuluva poikkeus eikä samalla lailla henkilön itsensä tai hänen vanhempiensa päätettävissä oleva asia. Ehdotus on muotoiltu niin, että esimerkiksi transvestiittien ja joidenkin muunsukupuolisten kaipaama kahden eri sukupuolen etunimien yhdistelmä on kokonaan pois suljettu.

• Alaikäisten osalta ehdotus on riittämätön: Suomessakin on tapauksia, joissa jo alle kouluikäinen selvästi ilmaisee kuuluvansa eri sukupuoleen kuin mihin hänet on syntymässä määritetty. Omaa sukupuoli-identiteettiä vastaava etunimi on keskeinen osa lapsen kehitystä, ja tutkimusten mukaan pienenkin lapsen sukupuoli-identiteetti on varsin pysyvä silloin, kun se on määritetty hänen oman vakaan ilmoituksensa perusteella eikä pelkän käytökseen perustuvan ulkopuolisen arvion mukaan. Niin ikään viimeaikaisten tutkimusten mukaan transsukupuolisten lasten kehitys vastaa täysin muiden lasten kehitystä, jos heidän annetaan jo varhain siirtyä elämään kokemansa sukupuolen mukaisesti. Nimen vaihtaminen kesken koulunkäynnin on merkittävästi haastavampaa kuin ennen esikoulun aloittamista. Tämä on syytä varmistaa, että myös nuorimpien lasten selvästi ilmaisema sukupuoli-identiteetti on riittävä peruste etunimien vaihtamiseen, joissakin tapauksissa vanhempien tahdosta riippumatta.

• Ehdotuksessa etunimenmuutoshakemus olisi maksuton, jos se tehdään juridisen sukupuolen muuttamisen yhteydessä tai sen jälkeen. Sukupuolenkorjausprosessi on Suomessa kuitenkin aikataulutettu niin, että ylivoimainen enemmistö transsukupuolisista muuttaa etunimensä vastaamaan sisäistä sukupuoltaan jo paljon ennen kuin juridisen sukupuolen muutos on mahdollinen. Niinpä nämäkin ihmiset joutuvat hakemaan nimenmuutosta maksullisena ja harkinnanvaraisena toimenpiteenä. Ei ole hyvän hallintotavan mukaista, että hallinnollisen prosessin osat oletetaan tehtäväksi eri järjestyksessä kuin mihin ne on toisaalla säädetty.

• Suomenkielisessä etunimistössä on joukko nimiä, jotka ovat vakiintuneet käyttöön molemmille sukupuolille. Ruotsinkielisessä etunimistössä on suomenkielistä selvästi vähemmän sukupuolineutraaleja nimiä. Tässä suhteessa saamen- ja romanikielisistä nimikäytännöistä tietoa on saatavilla vähemmän. Ehdotus asettaisi jo ennestään alisteisessa asemassa olevat sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kansalaiset eriarvoisiksi sen mukaan, mikä heidän äidinkielensä on. Herääkin kysymys, onko ehdotus tältä osin linjassa perustuslain 17 § kanssa.

 


Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu on käynnistynyt
14.08.2017 11:06

Uusi sateenkaariväen Perhesuhdekeskus on aloittanut toimintansa! Valtakunnallinen Perhesuhdekeskus lisää hyvinvointia sateenkaarikansan perhesuhteisiin järjestämällä monipuolista perhesuhteita tukevaa vertaistoimintaa, tarjoamalla ammatillista tukea erityisen vaikeissa perhetilanteissa oleville ja tuottamalla tietoa perhesuhteiden tueksi.

Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki sateenkaari-ihmiset ja heidän perheenjäsenensä, kuten heidän vanhempansa, puolisonsa, lapsensa, sisarensa ja muut läheisensä. Toiminnan toteuttaa Sateenkaariperheet ry yhteistyössä Setan jäsenjärjestökentän kanssa. Perhesuhdekeskuksessa työskentelevät projektipäällikkö Sanna Nevala ja perhetyöntekijä Terhi Väisänen.

 

Perhesuhdekeskuksen toiminnoista ensimmäisenä on käynnistynyt puhelinpalvelu. Olitpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen vanhempi, puoliso, sisarus, lapsi tai muu läheinen, saat perhesuhteenne haastavaan tilanteeseen tukea Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelusta. Perhetyöntekijä, perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisänen on tavoitettavissa numerosta 050 444 4446 maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10.

 


Sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat hyvin
05.06.2017 11:10

Mediatiedote 6.6.2017

Suomalaisten sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti vähintään yhtä hyvin kuin valtaväestön lapset ja nuoret, kertoo Sateenkaariperheet ry:n ja Väestöliiton laaja tutkimus. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien vanhempien perheissä elävien lasten ja nuorten hyvinvointia ja kokemuksia tutkittiin Suomessa nyt ensimmäistä kertaa.

Yli sadan lapsen ja nuoren kokemuksia kartoittanut laaja tutkimus koostuu 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten haastatteluista ja kyselyvastauksista. Kyselytuloksia on verrattu vastaavan ikäisten lasten ja nuorten hyvinvointiin hyödyntäen valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn aineistoja.  

 – Opetus- ja kulttuuriministeriön monivuotinen rahoitus on mahdollistanut tämän tutkimuksen, joka on tuottanut tärkeää tieteellistä tietoa päättäjien, palvelujen tarjoajien ja perheiden käyttöön, iloitsee Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten suhteet vanhempiinsa ovat pääosin yhtä hyvät kuin valtaväestön lapsilla ja nuorilla. Samoin heillä on yhtä paljon ystäviä ja vähintään yhtä myönteisiä koulukokemuksia kuin muilla. Useimmat muut lapset ja nuoret sekä opettajat ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat suhtautuneet heidän perheeseensä neutraalisti tai myönteisesti.

 – Sateenkaariperheissä on erityisiä vahvuuksia. Esimerkiksi vanhemmat vaikuttavat luoneen keskimääräistä luottamuksellisemman yhteyden lapsiinsa ja nuoriinsa kuin valtaväestön vanhemmat, ja he tukevat ja kannustavat lapsiaan paljon, kuvailee tutkija Kia Aarnio.

Monet lapset ja nuoret mainitsivat, että heidän perheessään monimuotoisuuteen kasvetaan; nähdään monenlaisia perheitä, seksuaalisen suuntautumisen kirjoa ja sukupuolen moninaisuutta, ja pidetään näitä kaikkia yhdenvertaisina. Suhteellisesti monet sateenkaariperheissä elävät nuoret naiset tuntevat seksuaalista vetoa sekä tyttöjä että poikia kohtaan.

Sateenkaariperheessä elämisen ikävät puolet ovat ympäristön kielteiset asenteet ja mahdollinen kiusatuksi tuleminen sekä näiden pelkääminen. Sateenkaariperheiden lapsista ja nuorista lähes puolet on kuullut ärsyttäviä kysymyksiä vanhemmistaan muilta. He toivovat, että tietoa sateenkaari-aiheista lisättäisiin, moninaisuus hyväksyttäisiin paremmin, ja syrjintä lopetettaisiin.

 – Väestöliitto tukee monimuotoisia perheitä, ja on iloinen nyt saaduista kansainvälisestikin ainutlaatuisista tutkimustuloksista, kommentoi Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset -raportti.
Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 62/2017.

Raportti on luettavissa alla olevalla sivulla:

http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/d1f471db07d531e4c5ecb1eab1957dc0/1496649061/application/pdf/6907919/Sateenkaariperheet_2017_paino_korj.pdf

 

Paperista raporttia voi ostaa Väestöliiton nettikaupasta: http://www.vaestoliitto.fi/nettikauppa/

 

Lisätiedot:

Kia Aarnio, PsT, tutkija
Sateenkaariperheet ry
kia.aarnio(at)sateenkaariperheet.fi
050 542 1001

Anna Rotkirch, johtaja
Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
anna.rotkirch(at)vaestoliitto.fi
(09) 2280 5144 tai 040 776 3086


Täydennyskoulutusseminaari lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille 9.5.2017
20.02.2017 13:51

Täydennyskoulutusseminaari lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille:

SUKUPUOLEN MONINAISUUS, PERHE JA LAPSET

 • Millainen haaste vanhemman tai lapsen transkokemus on perheenjäsenille?
 • Millaisia erityiskysymyksiä liittyy transihmisten vanhemmuuteen?
 • Miten tukea lapsen sukupuolen kokemusta?
 • Miten voin kehittyä ammattilaisena?

Aika: Tiistai 9.5.2017 klo 9.30-16.30

Paikka: Tampere, Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13, sisäänkäynti Pellavatehtaankadulta)
Osallistumismaksu: 30e, opiskelijahinta 15e. Ilmoittautuminen on päättynyt. Seminaari on loppuunmyyty.

Ohjelma löytyy täältä.

Koulutuksen järjestää Sateenkaariperheet ry yhteistyössä Seta ry:n Transtukipisteen kanssa.
Lisätietoja: sanna.nevala@sateenkaariperheet.fi, 050 410 6772


Sateenkaariperheet etsii työntekijöitä Perhesuhdekeskukseen
01.02.2017 16:50

Sateenkaariperheet ry etsii
johtavaa perhetyöntekijää ja suunnittelijaa
määräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 1.4.2017-31.12.2019

Johtava perhetyöntekijä toimii johtavana työntekijänä tänä keväänä käynnistettävässä Perhesuhdekeskuksessa, jonka toiseksi työntekijäksi rekrytoidaan vertaistoiminnan koordinoinnista vastaava suunnittelija. Perhesuhdekeskus pyrkii lisäämään ”hyvinvointia sateenkaarikansan perhesuhteisiin”. Tavoitteeseen pyritään koordinoimalla monipuolista vertaistoimintaa ja tarjoamalla ammatillista tukea erityisen vaikeissa perhetilanteissa oleville. Kohderyhmänä ovat kaikki hlbtiq-ihmiset ja heidän läheisensä. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Setan jäsenjärjestökentän kanssa. Toiminnassa kertyvää asiantuntemusta levitetään alan ammattilaisten tietoisuuteen. Pyydämme lähettämään työhakemukset ansioluetteloineen 28.2.2017 mennessä.

Rohkaisemme kaikkia hakijoita tutustumaan jo ennen hakemuksen kirjoittamista hankkeen toimintasuunnitelmaan >>
Johtavan perhetyöntekijän hakuilmoitus >>
Suunnittelijan hakuilmoitus >>


Avioliittolaki tuo muutoksia myös avoparien ja perheiden arkeen
20.01.2017 13:30

Tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan 1.3.2017. Uudella avioliittolailla on myös vaikutuksia muiden kuin vain avioliiton solmivien parien elämään. Sateenkaariperheet ja Seta ovat koonneet nettiin tietopaketin avioliittolain mukanaan tuomista muutoksista avioliittoon astuvien, rekisteröidyssä parisuhteessa olevien, avoparien ja perheiden arkeen.

Keskeisiä muutoksia avioliittojen solmimisen lisäksi ovat elatustuen lakkaaminen naisparien lapsilta, mahdollisuus muuttaa rekisteröity parisuhde avioliitoksi sekä avoliiton määritelmän laajeneminen koskemaan kaikkia pareja sukupuolesta riippumatta. Tiedotustilaisuus perheille ja pareille järjestetään Sateenkaariperheiden toimistolla (Hämeentie 29) 25.1. klo 18-20.

Maaliskuun alussa järjestetään useita tapahtumia tasa-arvoisen avioliittolain juhlistamiseksi. 1.3. Helsingissä musiikkiteatteri Kapsäkissä sekä Vantaalla kaupunginmuseossa järjestetään vihkitilaisuudet. Illalla Setan ja Kulttuuria kaikille -palvelun Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hanke järjestää myös juhlatilaisuuden Helsingissä. Perjantaina 3.3. Sateenkaariparit-hanke järjestää bileet Helsingissä Bottalla. Eri puolilla maata järjestettäviä tapahtumia kootaan Setan kalenteriin.

Seta ja Sateenkaariperheet tiedottavat tasa-arvoisen avioliittolain mukanaan tuomista muutoksista myös somessa tietoiskuina tiistaisi ja torstaisin.

Lisätietoa on saatavilla myös Kelan sivuilla.


Kommentti 28.10.2016: Onneksi ei eletä vuotta 2012
28.10.2016 13:33

Media kertoo tänään millaisia asenteita suomalaisilla oli vuonna 2012 samaa sukupuolta olevien parien vanhemmuudesta. Maailma oli ankarampi tuolloin. Nyt ehkä ajattelematon, sillä jopa Maikkari pystytti äänestyksen, olemmeko kelpoja vanhemmiksi. Onneksi se poisti sen sivuiltaan myöhemmin.

Onneksi ei olla enää vuodessa 2012.

Asenteet ovat muuttuneet neljässä vuodessa voimakkaasti ja maailma on muuttunut paremmaksi. Olemme saaneet tasa-arvoisen avioliittolain ja odotamme äitiyslain käsittelyä toiveikkaina. Edelleen on kuitenkin ongelmia.

Tämän päivän omituisin uutisointi otettiin sateenkaariyhteisössä vastaan kiukkuisesti, sillä näiden otsikoiden kautta elämme taas vuosien takaisia asenteita tuen ja tunnustuksen sijaan.

Jos jotain, tätä pientä maata on tehtävä paremmaksi paikaksi lapsille, perheille ja meille kaikille erilaisille ihmisille kasvattamalla empatiaa ja hyväksyntää toisiamme kohtaan. Muutoin tästä yhteisestä elosta tulee melko ankeaa.

Lisätietoja antaa:
Elina Laavi, puheenjohtaja, 040 708 2121, puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi

 


Tiedote 4.10.2016: Hallitus jättämässä miesparit ilman perhevapaita
04.10.2016 11:36

- Esitys avioliittolain muutoksen vaatimista uudistuksista sosiaaliturvaan jättää yksin lastaan hoitavien isien ja miesparien lapset täysin perhevapaiden ulkopuolelle

Tiedote pdf-muodossa >>

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää parhaillaan lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jonka tarkoituksena on toteuttaa tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämät muutokset sosiaaliturvaa koskevaan lainsäädäntöön. Muutoksia on tulossa myös vanhempainpäivärahoja säätelevään sairausvakuutuslakiin.

 

Sairausvakuutuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että eri ja samaa sukupuolta olevia avio- ja avopareja kohdeltaisiin perhevapaiden osalta yhdenvertaisesti. Kuitenkin nykylain räikein epäkohta jäisi hallitukselta korjaamatta.

 

Tällä hetkellä miesparilla tai yksin lastaan hoitavalla miehellä (seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta) ei ole lainkaan oikeutta vanhempainpäivärahoihin, jos hän ei asu eikä ole aiemminkaan asunut lapsen äidin kanssa. Oikeutta mihinkään perhevapaaseen ei siis ole, vaikka mies vastaisi lapsen hoivasta yksin, eikä äiti osallistu lapsen hoivaamiseen.

 

STM:ssä viime vuonna työskennellyt monimuotoisten perheiden perhevapaita pohtinut työryhmä esitti mietinnössään, että tämä epäkohta olisi kaikista kiireimmin korjattavien epäkohtien joukossa. Myös nyt lausunnolla olevan lakipaketin aiemmassa valmistelutyössä asian korjaaminen oli esillä, mutta lopullisesta lausunnolle tulleesta esityksestä asian korjaaminen on kuitenkin jätetty pois.

 

”Sateenkaariperheet ry on järkyttynyt, että hallitus olisi edelleen tietoisesti jatkamassa asiantilaa, jossa yksi perhemuoto on kokonaan perhevapaiden ulkopuolella”, toteaa Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. ”Näihin perheisiin syntyvien lasten asema muihin lapsiin verrattuna on epäinhimillinen ja kohtuuton!”

 

Lausunnolla olevan esityksen nykytilanteen kuvauksessa ongelma tunnistetaan, mutta asiaa ei esitetä korjattavaksi. Ministeriössä on kuitenkin valmisteltuna valmiit pykäläesitykset asian korjaamiseksi. Vaadimme hallitusta palauttamaan pykälät lopulliseen esitykseensä.

 

Sateenkaariperheet ry:n ja Seta ry:n lausunto >>

STM:n Monimuotoiset perheet -työryhmän mietintö 2015 >>

Lausunnolla oleva hallituksen esitysluonnos >>

 

Lisätietoja antaa:
Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, Sateenkaariperheet ry, 044 997 1956, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

 

Tiedote pdf-muodossa >>


Oletteko parina tai perheenä kiinnostuneita kehittämään yhteisiä suhteitanne ja vuorovaikutustanne?
27.09.2016 18:02

Ratkaisukeskeisen yksilöpsykoterapeutin koulutuksen saanut Paula Virkki, joka on viimeistelemässä pari- ja perheterapian jatkokoulutusta Jyväskylän yliopistossa, etsii pareja ja perheitä, joiden kanssa harjoittaa dialogista hoitomallia. Tarkoituksena on kehittää parin ja perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita.

Pari- ja perhetapaamiset ovat ilmaisia ja niiden pohjalta kerätään materiaali opinnäytetyöhön. Tapaamisiin saattaa sisältyä joitakin videoituja tai nauhoitettuja istuntoja asiakkaiden kirjallisella luvalla, jotta opinnäytetyö perustuu konkreettiseen aineistoon vuorovaikutuksesta. Tämä ei ole kuitenkaan kaikissa prosesseissa ehdottomasti välttämätöntä.

Paula Virkillä on yksilöterapian puitteissa kokemusta sateenkaariperheitä edustavista asiakkaista, myös transsukupuolisuudesta. Opinnäytetyössä psykoterapeuttiopiskelija kokeilee, miten dialoginen hoitomalli soveltuu näille vähemmistöryhmille.

Asiakasprosesseja on mahdollista toteuttaa 2-3 parin tai perheen kanssa kerrallaan. Kun näistä jokin pari tai perhe lopettaa oman prosessinsa, Virkki voi aloittaa taas uuden asiakkuuden. Harjoitusasiakkaita otetaan vastaan noin vuoden ajan alkaen syksyllä 2016 ja tapaamiset loppuvat viimeistään joulukuussa 2017.

Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitetaan asiakasparin tai perheen tilannetta ja päätetään yhdessä mahdollisesta jatkosta. Pari- ja perhetapaamiset kestävät kerrallaan puolentoista tunnin ajan. Terapiaprosessi voi olla joko lyhyt (1-10 kertaa) tai pitkäkestoinen. Tapaamisväli on 1-3 viikkoa tilanteesta riippuen.

Ensimmäisen tapaamisen aikana parit ja perheet allekirjoittavat lomakkeen, jossa kerrotaan opinnäytetyöhön liittyvästä asiakasharjoittelusta, jotta harjoitusasiakkaat ovat selkeästi ymmärtäneet tilanteen. Juridisten huoltajien allekirjoitusta lisäksi tarvitaan, jos terapiaharjoitukseen osallistuu alaikäisiä lapsia tai nuoria.

Tähän opinnäytetyöhön kuuluvaan asiakasprosessiin ei voi osallistua, mikäli jollakulla parista tai perheestä on oma mielenterveydellinen hoitotaho muualla (hoitojen päällekkäisyys voisi vaikuttaa opinnäytteen tuloksiin) tai akuutti päihdeongelma, psykoottisuutta, itsetuhoisuutta tai voimakasta väkivaltaisuutta (henkistä tai fyysistä).

Virkki ottaa mielellään vastaan myös monikulttuurisia pareja/perheitä ja hän pystyy sujuvasti toimimaan sekä suomen että englannin kielellä. Virkillä on pohjakoulutuksenaan yhteisöpsykologian (Community Psychology) MA tutkinto Yhdysvalloista, jossa hän on asunut noin 15 vuotta.

Tapaamiset toteutetaan Psykoterapiakeskus Vastaamossa Malmilla, Helsingin toimipisteessä osoitteessa Malmin Kauppatie 8 B, 00700 Helsinki. Odotushuoneemme on 3. kerroksessa. Aikoja on tarjolla arkiaamupäivisin ja viikonloppuisin. Aikaa voi kysyä ja varata sähköpostilla paula.virkki@vastaamo.fi. Asiakkaita otetaan vastaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Psykoterapiakeskus Vastaamo, Paula Virkki ja Sateenkaariperheet ry eivät vastaa harjoituksena suoritetun psykoterapian vaikuttavuudesta. Asiakkailla on oikeus halutessaan lopettaa oma harjoitusterapiaprosessinsa milloin vain. Myös Paula Virkillä on yhdessä sovittu lupa lopettaa prosessi, jos sen aikana ilmenee jotakin, joka estää tämän työn tekemistä.


Sateenkaariperheiden 7–10-vuotiaita lapsia kutsutaan osallistumaan haastattelututkimukseen
01.09.2016 11:39

Sateenkaariperheiden 7–10-vuotiaita lapsia kutsutaan osallistumaan haastattelututkimukseen ja heidän vanhempiaan kyselytutkimukseen, jonka aiheena on sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi.

Haastattelut toteutetaan Sateenkaariperheet ry:n uudella toimistolla Helsingin Sörnäisissä lauantaina 1. lokakuuta 2016 tai sopimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla tai Jyväskylän seudulla.

Haastattelijana toimii yhteiskuntatieteiden tohtori Kati Kallinen Jyväskylän yliopistosta, jolla on vankka asiantuntemus ja käytännön kokemus tämän ikäisten lasten haastattelemisesta. Lapset saavat osallistumisestaan pillimehun ja elokuvalipun. Tutkimus on osa Sateenkaariperheet ry:ssä käynnissä olevaa Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi –tutkimushanketta (2014–2018). Tuloksia hyödynnetään sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnin edistämiseen.

Lisätietoja saat järjestön omilta sivuilta kohdasta Tutkimus sekä tutkija Kia Aarniolta. Ilmoittautuminen myös Kialle, p. 0505421001, kia.aarnio at sateenkaariperheet.fi

 

 


Käynnissä kysely: Sukupuolen moninaisuus ja vanhemmuus
19.04.2016 14:19

Jos olet trans-, muun- tai intersukupuolinen, tai joku muu, ja sinulla on lapsia tai toivoisit, että sinulla jossakin vaiheessa elämää tulisi olemaan lapsia, vastaa kyselyymme!

Tarkoituksena on kartoittaa sukupuoleltaan moninaisten ihmisten perheellistymisen muotoja ja tapoja sekä kokemuksia kohtaamisista hyvinvointipalveluista. Vastauksia tullaan käyttämään tutkimuksen taustamateriaalina sekä koulutus- ja kehittämistarkoituksessa.

Kysely Sateenkaariperheet ry:n tuottama. Lisätietoja kyselystä info@sateenkaariperheet.fi.

Tästä pääset kyselyyn
https://my.surveypal.com/vanhemmuuskysely

 

 

 


Sateenkaariperheet ry etsii järjestösihteeriä
16.02.2016 17:00

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Työpaikkailmoitus pdf-tiedostona >>

Järjestösihteeri toimii kolmantena vakituisena työntekijänä Sateenkaariperheet ry:n toimiston tiimissä yhdessä toiminnanjohtajan ja vertaistoiminnan koordinaattorin kanssa. Lisäksi yhdistyksessä on töissä neljä hanketyöntekijää.

Järjestösihteerin tehtäviin kuuluvat leiritoiminnan, perhevalmennusten, parisuhdekurssien, avoimien tilaisuuksien, koulutusten ym. tapahtumien käytännön järjestelyt, ilmoittautumisten vastaanottaminen, laskutuksen hoitaminen, yhdistyksen viestintään liittyvät tehtävät, tiedottaminen sosiaalisessa mediassa, kotisivujen päivittäminen, jäsenrekisterin hoitaminen, jäsenten neuvontatehtävät, järjestön hallintoon liittyvät toimistotyöt, taloushallinnon tehtävät, mukaan lukien laskujen maksu, palkkalaskenta, tiliöinti ja kirjanpidon tallennustehtävät, sekä muut työnantajan antamat tehtävät. Työnhakijan osaamisen mukaan työnkuvaa saatetaan myös laajentaa työnantajan harkinnan mukaan.

Työ vaatii itsenäistä työotetta, tiimityöskentelytaitoja ja sopeutumista ilta- ja viikonlopputöihin. Työtehtäviin saattaa sisältyä myös matkustamista. Työ suoritetaan pääasiassa Helsingissä sijaitsevasta yhdistyksen toimistosta käsin.

Työn menestyksekäs hoitaminen vaatii:

 • Soveltuvaa työkokemusta tapahtumatuotannosta, taloushallinnosta JA viestintätehtävistä
 • Taloushallinnon tehtäviin liittyvää riittävää osaamista
 • Organisointi- ja priorisointikykyä ja ajankäytön hallintaa
 • Sujuvaa suomen kielen kirjallista hallintaa (tiedotustehtävät)

Lisäksi luemme hakijan eduksi:

 • Soveltuvan koulutuksen, esimerkiksi tapahtumatuotannon, taloushallinnon tai viestinnän aloilta
 • Sateenkaariperheiden aseman, juridiikan ja haasteiden tuntemuksen

Työsuhde on voimassa toistaiseksi. Työsuhteen alussa koeaika on 4kk. Työsuhteeseen sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Palkkaus määräytyy vaativuusluokka 4:n mukaan, lisättynä 2,5%:n työnantajakohtaisella lisällä. Lähtöpalkka ilman kokemus- ja työaikalisiä on siten 2060,64 euroa kuukaudessa. Ilta- ja viikonloppulisät sekä mahdolliset kokemuslisät maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti. Jos työntekijän kanssa sovitaan tässä esitettyä vaativammasta työnkuvasta, työtehtävän vaativuusluokitus tarkastetaan päivitetyn työnkuvan mukaiseksi.

Pyydämme lähettämään työhakemukset ansioluetteloineen sähköisesti osoitteeseen juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi viimeistään maanantaina 28.3.2016 (pääsiäismaanantai). Työhaastattelut suoritetaan ti 5.4. ja pe 8.4. virastoaikaan. Haastattelujen mahdollinen toinen kierros järjestetään viikolla 15. Työntekijän valinta vahvistetaan hallituksen kokouksessa 16.4. Työsuhde alkaa viimeistään 18.5.

Rohkaisemme jokaista hakijaa tutustumaan yhdistyksen toimintasuunnitelmaan ennen hakemuksen kirjoittamista. Toimintasuunnitelma löytyy tästä linkistä >>

Lisätietoja antaa ti 23.2. klo 9-12 ja to 17.3. klo 14–17:
Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, Sateenkaariperheet ry, 044 997 1956


Esitys avioliittolain liitelaeista puutteellinen
25.11.2015 16:31

Hallitus antoi lokakuussa eduskunnalle esityksen eräistä tasa-arvoisen avioliittolain välttämättä edellyttämistä lakimuutoksista, edellisen eduskunnan edellytyksen mukaisesti. Sateenkaariperheet ry:n mukaan hallituksen esitykset ovat osittain puutteellisia. Yhdistys on eduskunnan lakivaliokunnan kuultavana asiasta torstaina 26.11.2015. Kuulemistilaisuudessa yhdistys esittää lakivaliokunnalle seuraavien epäkohtien korjaamista:

 1. Hedelmöityshoitolaki muutettava äitiyslaissa esitetyllä tavalla. Hedelmöityshoitolain korjaamatta jättäminen hallituksen esityksen mukaisesti tulee aiheuttamaan samaa ja eri sukupuolta olevien avio- ja avoparien erilaisen kohtelun hedelmöityshoidoissa. Asiaan liittyy perustuslakiongelma, koska hallitus ei esitä mitään asiaperusteluita erilaiselle kohtelulle. Avoparien osalta erilainen kohtelu on myös selkeästi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön vastainen (X et al. vs Itävalta 2013).
 1. Translaista tulee poistaa muutkin ihmisoikeuksien vastaiset vaatimukset kuin ainoastaan aviottomuusvaatimus. Samaa sukupuolta oleviin pareihin pitää soveltaa vanhemmuusolettamaa, erityisesti silloin kun he saavat yhteisen biologisen lapsen.
 1. Ulkomailla rekisteröityjen parisuhteiden muuttaminen avioliitoiksi tulee mahdollistaa yhdistyksen esittämättä tavalla, jotta ulkomailla rekisteröityneet parit eivät jää ilman yhdenmukaisia leskeneläkkeitä ja muita etuuksia ja oikeuksia, jotka on sidottu parisuhteen kestoon.
 1. Väestörekisterijärjestelmään ehdotetaan jätettäväksi merkintä aiemmasta rekisteröidystä parisuhteesta. Edellytämme, että ihmisen seksuaalisen suuntautumisen käytännössä paljastavat merkinnät poistetaan väestötietojärjestelmästä sen jälkeen kun rekisteröity parisuhde on korjattu avioliitoksi.
 1. Avioliittolain muutos jättää merkittäviä eroja avioparien kesken nimenomaan vanhemmuuden kysymyksissä. Lähitulevaisuudessa tulee säätää laaja-alainen ja johdonmukainen vanhemmuuslaki, jotta kaikkien lasten oikeusturva voidaan taata.

Lue yhdistyksen koko lausunto täällä >>


Sateenkaariperheet ry etsii koulutussuunnittelijaa
11.11.2015 19:56

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 11.1.2016–31.5.2017

Hakemus pdf-tiedostona >>

Koulutussuunnittelija toimii ainoana työntekijänä OKM:n rahoittamassa hankkeessa Sateenkaariperheet ja ammatillinen osaaminen. Hankkeeseen on myönnetty rahoitus 31.5.2017 saakka. Etsimme uutta työntekijää edellisen työntekijän lähdettyä uusiin haasteisiin toisessa organisaatiossa.

Koulutussuunnittelijan tehtäviin kuuluu ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisyhteistyö, perusopetuksen opetussuunnitelmien jalkauttamiseen ja yhdenvertaisuussuunnitteluun liittyvä kehittämistyö, kasvatusalan ammattilaisten täydennyskoulutusten sisältöjen ja materiaalien suunnittelu, koulutustilaisuuksien käytännönjärjestelyt, hankehallinto sekä muut työnantajan antamat tehtävät. Lisäksi koulutussuunnittelija toimii kouluttajana osassa hankkeen koulutuksia koskien sateenkaariperheiden kohtaamista kasvatusalan työssä.

Työ vaatii itsenäistä työotetta ja sopeutumista ilta- ja viikonlopputöihin. Työtehtäviin sisältyy paljon matkustamista. Koulutukset toteutetaan eri puolilla Suomea. Työ suoritetaan pääasiassa Helsingin keskustassa sijaitsevasta yhdistyksen toimistosta käsin.

Työn menestyksekäs hoitaminen vaatii:

 • Riittävää asiasisältöjen osaamista kouluttaa ammattilaisia heti työsuhteen alusta lukien
 • Verkostoitumis- ja viestintätaitoja
 • Organisointi- ja priorisointikykyä ja ajankäytön hallintaa
 • Sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa

Lisäksi luemme hakijan eduksi:

 • Työkokemuksen koulutuksen kehittämistyöstä
 • Kasvatusalan ja ammatillisen peruskoulutuksen tuntemuksen
 • Korkeakoulututkinnon
 • Hanketyökokemuksen
 • Sateenkaariperheiden aseman, juridiikan ja haasteiden tuntemuksen

Työsuhde on määräaikainen hankerahoituksesta johtuen. Työsuhteeseen sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Palkkaus määräytyy vaativuusluokka 6:n mukaan, lisättynä 2,5%:n työnantajakohtaisella lisällä. Ilta- ja viikonloppulisät sekä mahdolliset kokemuslisät maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti.

Pyydämme lähettämään työhakemukset ansioluetteloineen sähköisesti osoitteeseen juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi viimeistään maanantaina 30.11.2015. Työhaastattelut suoritetaan 4.12. kello 8-12 ja 7.12. kello 12-16. Työntekijän valinta vahvistetaan hallituksen kokouksessa 11.12. Työsuhde alkaa 11.1.2016 tai sopimuksen mukaan.

Rohkaisemme jokaista hakijaa tutustumaan hankesuunnitelmaan ennen hakemuksen kirjoittamista. Hankesuunnitelma löytyy tästä linkistä >>

Lisätietoja antaa keskiviikkona 18.11. kello 15-17 ja keskiviikkona 25.11. kello 15-17:
Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, Sateenkaariperheet ry, 044 997 1956

Hakemus pdf-tiedostona >>


Tutkimus kerää kokemuksia lasten elämästä sateenkaariperheessä
28.09.2015 13:08

Sateenkaariperheeseen eli perheeseen, jossa ainakin yksi vanhempi kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, kohdistuu edelleen ennakkoluuloja. Kielteiset asenteet välittyvät näiden perheiden lapsiin. He saattavat pelätä tai kokea kiusaamista. Tänään käynnistyvä laaja, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kyselytutkimus selvittää sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia.

Suomalaisia sateenkaariperheiden lapsia ei ole tähän mennessä tutkittu lainkaan. Ovatko he kokeneet kiusaamista vanhempiensa vuoksi ja jos ovat, niin millaisia kokemuksia heillä on? Entä heijastuvatko syrjintä tai sen uhka lasten hyvinvointiin?

Kaikkien 10–18-vuotiaiden sateenkaariperheiden lasten ja heidän vanhempiensa toivotaan osallistuvan tutkimukseen. Tutkimuksen toteuttaja on Sateenkaariperheet ry, ja pääyhteistyökumppani Väestöliitto.

– Tarkoitus on myös selvittää, millaista tukea sateenkaarivanhemmat ovat saaneet vanhemmuudelleen esimerkiksi perheen isovanhemmilta ja palvelujärjestelmistä, kertoo Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että mitä kielteisemmin ympäristö asennoituu seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen, sitä enemmän sateenkaariperheiden lapsia kiusataan. Kiusaaminen puolestaan on yhteydessä psyykkiseen pahoinvointiin.

Suuri osa tutkituista yhdysvaltalaisista ja hollantilaisista sateenkaariperheiden lapsista on kokenut perhettään koskevia tungettelevia kysymyksiä ja kuullut syrjiviä kommentteja, jotka liittyvät perheen vanhempien seksuaaliseen suuntautumiseen.

– Homottelu on erityisen yleistä yläkoulussa, eivätkä kaikki tule ajatelleeksi kiroilunsa yhteyttä jonkun oppilaan tai hänen vanhempiensa seksuaaliseen suuntautumiseen, sanoo tutkija Kia Aarnio

Sateenkaariperheeseen kuuluminen voi myös olla vahvuus. Perheen tukiverkostot saattavat olla vahvoja, ja lapset oppivat ymmärtämään monimuotoisuutta.

Tutkimuksesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan osoitteessa: https://my.surveypal.com/Sateenkaariperhe-tutkimukseen-ilmoittautuminen

HUOM! Päivitetty 7.12.2015. Kyselyaineistonkeruu on päättynyt. Kiitämme lämpimästi kaikka osallistuneita!


Tuloksia hyödynnetään sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnin edistämiseen.


Sateenkaariperheet ry tarjoaa toimittajille mielellään haastateltaviksi tarjoutuvien sateenkaariperheiden vanhempien ja täysi-ikäisten lasten yhteystietoja.

 

Lisätietoja:

http://www.sateenkaariperheet.fi/

Kia Aarnio, PsT, tutkija, Sateenkaariperheet ry
kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi, 050 542 1001

Anna Rotkirch, Johtaja, Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto
anna.rotkirch@vaestoliitto.fi, 040 776 3086


Miesten toiminta käyntiin!
03.09.2015 18:13

Sateenkaariperheiden perhepoliittisten tavoitteiden yhdeksi painopisteeksi on valittu miesten oikeudet ja miesten perheellistymismahdollisuudet. Hallitus on nimennyt miestyöryhmän edistämään vaikuttamistyötä, mutta myös kehittämään miehille suunnattua vertais- ja neuvontatoimintaa. (Tervetuloa työryhmän jäseneksi: mies@sateenkaariperheet.fi.) 

Toiminta käynnistetään Helsingissä, mutta tapahtumia toteutetaan tulevaisuudessa myös netissä ja viikonlopputapahtumina, jotka ovat paremmin valtakunnallisesti tavoitettavissa. Aikaa myöten sateenkaariperheiden miesten määrä saattaa kasvaa myös muissa suurissa kaupungissa sen verran suureksi, että toiminnan järjestäminen on mahdollista. 

Miestyöryhmä ylpeänä esittää alkavan talvikauden ohjelmasarjan:

 

​21.9.2015 Miten miehet tekevät lapsia?

Informatiivinen tilaisuus perhettä suunnitteleville. Toiminnanjohtaja Juha Jämsä​ esittelee HBT-miesten mahdollisuuksia vanhemmuuteen ja vastaamiesten perheellistymiseen liittyviin byrokraattisiin ja juridisiin kysymyksiin. Tilaisuudessa puhutaan esimerkiksi apilaperheen perustamisesta, sijaisvanhemmuudesta, adoptiosta ja sijaissynnytyksestä. Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki, kello 18.30-21.00

 

10.11.2015 Elämää apilaperheen isänä

Ohjattu vertaistuellinen keskustelu isänä toimimisesta apilaperheessä. Keskutelua ohjaa toiminnanjohtaja Juha Jämsä. Keskustelun teemoina esimerkiksi: kahden kodin elämää, erillään olo lapsesta, yhteistyö äitien kanssa, aiesopimuksen soveltaminen käytäntöön. Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki, kello 18-21.

 

2.12.2015 Isät glögillä

Vapaamuotoinen illanvietto kaikille sateenkaariperheiden isille ja isyyttä
suunnitteleville. Talo tarjoaa glögit. Tapahtuma järjestetään myöhemmin selviävässä kahvilassa/baarissa Helsingissä kello 19 alkaen. 

 

Tammi-helmikuu 2016 Seminaari miesten perheellistymismahdollisuuksista

Sijaissynnytyksestä, adoptiosta ja perhehoidosta keskustelemassa paneeli, joka koostuu muutamasta asioihin vihkiytyneestä kansanedustajasta, asiantuntijasta ja virkamiehestä. Ajankohta ja paikka tarkentuu myöhemmin

 

Huhtikuu 2016 Isät ja lapset
Isien ja lasten yhteinen, iloinen tapahtuma. Tapahtuma järjestetään pienten lasten ehdoilla, mutta kaiken ikäisille lapsille ja isille on tarjolla jotain mukavaa. Lisätietoja myöhemmin.

 

​Miesten toiminnan uusimmat päivitykset ja tiedot löydät Sateenkaariperheet ry:n uutiskirjeestä ja kotisivuilta www.sateenkaariperheet.fi > Toimintaa > Miehet

 

Sateenkaari-isä(ksi) - ryhmä Facebookissa!

Oletko jo sateenkaari-isä ja haluaisit tutustua muihin samassa tilanteessa eläviin? Vai haaveiletko vasta isyydestä ja mietit, miten edetä? Sateenkaari-isä(ksi) on Sateenkaariperheet ry:n alaisuudessa toimiva ryhmä, joka on tarkoitettu kaikille tietoa, tukea ja toveruutta tarvitseville isille ja isäkandidaateille. Sivulla julkaistaan uutisia, kerrotaan tapahtumista ja keskustellaan mieltä askarruttavista asioista. Ryhmä on salainen, joten jäsenten nimet, julkaisut ja keskustelut näkyvät vain jäsenille.​ Ryhmään liitytään lähettämällä sähköpostia miestyöryhmälle mies@sateenkaariperheet.fi

​Katso Perheaikaa.fi -palvelusta nettiluento: Monta tietä sateenkaari-isäksi​​ >>


Sateenkaariperheet ry etsii suunnittelijaa
09.05.2015 17:26

määräaikaiseen työsuhteeseen 17.8.2015–31.5.2017

Suunnittelija toimii ainoana työntekijänä OKM:n rahoittamassa hankkeessa Sateenkaariperheet ja ammatillinen osaaminen. Hankkeeseen on myönnetty rahoitus 31.5.2017 saakka. Hanke on jatkoa kolmivuotiselle koulutushankkeelle Sateenkaariperheiden lasten ja vanhemmuuden haavoittuvuudet ammattilaisten tietoisuuteen.

Työpaikkailmoitus pdf-muodossa >>

Suunnittelijan tehtäviin kuuluu ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisyhteistyö, perusopetuksen opetussuunnitelmien jalkauttamiseen ja yhdenvertaisuussuunnitteluun liittyvä kehittämistyö, kasvatusalan ammattilaisten täydennyskoulutusten sisältöjen ja materiaalien suunnittelu, koulutustilaisuuksien käytännönjärjestelyt, hankehallinto sekä muut työnantajan antamat tehtävät. Lisäksi suunnittelija toimii kouluttajana osassa hankkeen koulutuksia koskien sateenkaariperheiden kohtaamista kasvatusalan työssä.

Työ vaatii itsenäistä työotetta ja sopeutumista ilta- ja viikonlopputöihin. Työtehtäviin sisältyy paljon matkustamista. Koulutukset toteutetaan eri puolilla Suomea. Työ suoritetaan pääasiassa Helsingin keskustassa sijaitsevasta yhdistyksen toimistosta käsin.

Työn menestyksekäs hoitaminen vaatii:

 • Työkokemusta koulutuksen kehittämistyöstä
 • Kasvatusalan ja ammatillisen peruskoulutuksen laajaa tuntemusta
 • Verkostoitumis- ja viestintätaitoja
 • Organisointi- ja priorisointikykyä ja ajankäytön hallintaa
 • Sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa

Lisäksi luemme hakijan eduksi:

 • Korkeakoulututkinnon
 • Hanketyökokemuksen
 • Sateenkaariperheiden aseman, juridiikan ja haasteiden tuntemuksen

Työsuhde on määräaikainen hankerahoituksesta johtuen. Työsuhteeseen sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Palkkaus määräytyy vaativuusluokka 6:n mukaan, lisättynä 2,5%:n työnantajakohtaisella lisällä. Ilta- ja viikonloppulisät sekä mahdolliset kokemuslisät maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti.

Pyydämme lähettämään työhakemukset ansioluetteloineen sähköisesti osoitteeseen koulutus@sateenkaariperheet.fi viimeistään sunnuntaina 24.5.2015. Työhaastattelut suoritetaan viikoilla 22–24. Työsuhde alkaa 17.8. tai sopimuksen mukaan.

Rohkaisemme jokaista hakijaa tutustumaan hankesuunnitelmaan ennen hakemuksen kirjoittamista. Hankesuunnitelma löytyy tästä linkistä >>

Lisätietoja antaa keskiviikkona 13.5. kello 9-11 ja keskiviikkona 20.5. kello 15-17:
Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, Sateenkaariperheet ry, 044 997 1956

Työpaikkailmoitus pdf-muodossa >>


Suomeen perheministeri
09.05.2015 16:30

Kannanotto 9.5.2015

Sateenkaariperheet ry ehdottaa tulevaan maan hallitukseen perheministeriä. Perheministerin tehtävänä olisi viedä eteenpäin uudistuksia, joilla vahvistetaan lasten ja perheiden juridisia oikeuksia sekä lisätään kaikkien perheiden hyvinvointia.

”Talouspoliittiset kiristykset ilman käsi kädessä toteutettavaa yhdenvertaista perhepolitiikkaa ei ole viisasta,” toteaa Sateenkaariperheiden hallitus.

Perheministerillä tulisi olla toimivaltaa sosiaali- ja terveysministeriössä, oikeusministeriössä sekä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Keskeisiä lakihankkeita tulevalla vaalikaudella ovat äitiyslaki, avioliittolaki ja translaki. Kun äitiyslaki ja translaki valmistellaan heti alkukaudesta, saadaan muutokset väestörekisteriin tehtyä yhtä aikaa avioliittolain vaatimien muutosten kanssa.

”Perhepolitiikan lähtökohtana tulee olla perheiden moninaisuuden hyväksyminen. Tasa-arvoisen avioliittolain säätäminen hyväksytyn kansalaisaloitteen mukaisesti tulee saattaa päätökseen pikimmiten,” vaatii Sateenkaariperheiden hallitus.

Useamman kuin kahden vanhemman juridinen vanhemmuus tulee mahdollistaa, perhevapaat tulee ulottaa koskemaan lapsen kaikkia tosiasiallisia vanhempia, isien vanhemmuutta tulee vahvistaa, vanhemmuuden vahvistamisen tulee perustua ilmoitukseen riippumatta vanhempien sukupuolesta ja translain tulee perustua itsemääräämisoikeuteen.

Lainsäädäntötyön ohella perheministerillä on keskeinen rooli asennemuutoksen luojana. Kiusaamisen vastainen työ, ennakkoluulojen ja syrjinnän vastainen työ kansalaisyhteiskunnassa ja julkisissa palveluissa edellyttää toimenpiteitä. Maan hallituksen työskentelyssä lapsi- ja perhenäkökulman vahvistaminen kaikessa päätöksenteossa on tarpeellista.

Lisätietoja:

Elina Laavi, puheenjohtaja, elina.laavi@sateenkaariperheet.fi, 050 513 7765
Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi, 044 997 1956

Kannanotto pdf-muodossa >>


Hedelmöityshoitojen yhdenvertaisuudessa erävoitto – STM yrittää saada kuriin julkisia hedelmöityshoitoklinikoita, jotka kieltäytyvät hoitamasta sateenkaariperheitä
17.04.2015 13:55

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tänään tiedotteen, jonka mukaan hedelmöityshoidon perusteet koskevat yhdenvertaisesti kaikkia, ja että hoidon antamisessa ei saa syrjiä eri ryhmiä. Ministeriö haluaa tiedotteellaan varmistaa, että sairaanhoitopiirit alkaisivat palvella myös naispareja, itsellisiä naisia ja transihmisiä, joilta hedelmöityshoidot on toistaiseksi pääasiassa evätty.

Sateenkaariperheet, Seta, Trasek ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ovat tehneet asian eteen pitkäjänteistä vaikuttamistyötä vuosien ajan. Järjestöt ovat iloisia ministeriön selvästä linjauksesta ja toivovat, että syrjintä hedelmöityshoidoissa loppuisi ilman oikeustaisteluita.

”Julkisten hedelmöityshoitoklinikoiden ylilääkärit ovat laajasti vastustaneet palvelujen ulottamista sateenkaariperheille. Tätä laitonta syrjintää ovat aiemmin yrittäneet kitkeä Valvira, tasa-arvovaltuutettu ja eduskunnan oikeusasiamies. On hienoa, että nyt asiaan on saatu yksiselitteinen linjaus ministerin taholta”, Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä kertoo.

Koska valvontaviranomaisten toimet eivät muuttaneet tilannetta klinikoilla, peruspalveluministeri Susanna Huovinen uudisti hoitoja koskevan kiireettömän hoidon perusteet syksyllä 2014. Ministerin tavoitteena oli varmistaa, että sateenkaariperheet saavat hoitoja julkisilta klinikoilta ilman syrjintää, mukaan lukien inseminaatiohoidot lahjasoluilla. Sateenkaariperheet ry:n jäsenten kokemusten mukaan käytännöt eivät perusteiden uusimisenkaan jälkeen muuttuneet, joten ministeri lähetti joulukuussa kaikille klinikoille kirjeen, jossa pyysi klinikoita raportoimaan miten aikovat varmistaa, että syrjimättömyys toteutuu heidän toiminnassaan. Klinikoiden vastaukset osoittivat, että useat klinikat olivat edelleen jatkamassa vanhalla, syrjivällä linjalla uudesta ohjeistuksesta huolimatta.

Ministeriön tämänpäiväisessä tiedotteessa todetaan yksiselitteisesti, että hoidon antamisessa ei saa syrjiä eri ryhmiä, mikä koskee myös naispareja, yksittäisiä naisia, transsukupuolisia ja HIV-positiivisia henkilöitä. ”Erityisen merkittävää on, että tiedotteessa myös korostetaan, että hedelmöityshoitoa voidaan antaa, vaikka taustalla ei ole varsinainen hedelmättömyys. Ohjeistuksen mukaan esimerkiksi inseminaatiohoidot lahjasoluilla voivat olla perusteltuja, jos pariskunnalla tai yksilöllä ei ole omasta takaa kaikkia tarvittavia sukusoluja. Tämä on hyvin merkittävä kirjaus”, Jämsä toteaa.

Järjestöt suhtautuvat syrjinnän loppumiseen kuitenkin varauksella. Saattaa olla, että Suomessakin sateenkaariperheiden syrjintä hedelmöityshoidoissa loppuu vasta kanteluiden myötä, kuten Ruotsissa aikoinaan kävi. Klinikoiden syrjivistä käytännöistä onkin juuri tehty kanteluita uudelle yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

STM:n tiedote > http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1907328#fi

Lisätiedot:

Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, Sateenkaariperheet, p. 044 997 1956 (myös naisparien haastattelupyynnöt)
Anne Lindfors, toiminnanjohtaja, Lapsettomien yhdistys Simpukka, p. 040 1817 911
Aija Salo, pääsihteeri, Seta p. 050 309 8108
Antti Karanki, puheenjohtaja, Trasek p. 041 546 1565

Tiedote pdf-muodossa >>
 


Toimintaa
Tietoa
Ammattilaisille
Yhdistys
YhteysSateenkaariperheet ry, Yrjönkatu 1 A 21, 00100 Helsinki, info@sateenkaariperheet.fi
Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama