Suomeksi PÅ svenska In English Tilaa uutiskirje

Tutkimus

Sateenkaariperheiden vanhemmat - Kokemuksia lasten hyvinvoinnista, perhesuhteista ja tuen saannista -tutkimusraportti on julkaistu 27.3.2018.

Tässä on tiivistelmä tuloksista:

Suomalaisten sateenkaariperheiden vanhempien kokemuksia heidän lastensa psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä heidän perhesuhteistaan ja tuen saannistaan on tutkittu ensimmäistä kertaa. Sateenkaariperheessä ainakin joku vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Tutkimus on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana Väestöliiton ja Sateenkaariperheet ry:n yhteishankkeena. Enemmistö lapsista vaikuttaa voivan hyvin. Osalta lapsista ja vanhemmista puuttuu kuitenkin tarvittavaa tukea. Vanhemmat (N = 80) vastasivat erillisellä kyselylomakkeella jokaisen 7–18-vuotiaan lapsensa osalta (N = 103). Kyselyiden kohteena olevista lapsista kolme neljäsosaa on osallistunut tutkimushankkeen aiemmassa vaiheessa haastatteluun tai kyselyyn. Vanhempien arvioita lapsensa hyvinvoinnista verrataan heidän lastensa arvioihin. Vanhempien kokemuksia perhesuhteista ja tuen saannista verrataan mahdollisuuksien mukaan valtaväestön vastaaviin tietoihin. Sateenkaariperheiden vanhempien raportointi lastensa hyvinvoinnista ja perheen toiminnasta vastaa enimmiltä osin heidän lastensa ja valtaväestön vanhempien raportointia näistä aiheista. Suurella enemmistöllä lapsista on iloinen mieliala ja hyvä terveys. Sateenkaariperheiden vanhempien ja lasten arviot lapsen suhteesta biologiseen ja sosiaaliseen äitiin ja sosiaaliseen isään vaikuttavat vastaavan toisiaan, ja suhteet ovat pääsääntöisesti hyvät. Lasten ja vanhempien arvioiden samankaltaisuus tukee käsitystä sateenkaariperheiden vanhempien paneutuvuudesta vanhemmuuteen. Sateenkaariperheiden vanhempien ja valtaväestön vanhempien arvioiden vastaavuus puolestaan osoittaa, että lapset voivat keskimäärin fyysisesti ja sosiaalisesti yhtä hyvin sateenkaari- ja muissa perheissä, ja että sateenkaariperheet toimivat monilta osin samalla tavoin kuin muut perheet. Sateenkaariperheiden vanhemmat arvioivat alakouluikäisen lapsensa suhteen tämän biologiseen isään vanhempien eron jälkeen huonommaksi kuin lapset itse. Vanhemmat kuvittelevat lapsensa suhtautuvan kielteisemmin sukupuolivähemmistöön kuuluvaan vanhempaansa kuin mitä lapset suhtautuvat. Yli neljä viidesosaa sateenkaariperheiden vanhemmista on pelännyt lapsensa tulevan kiusatuksi. Puolet vanhemmista arvioi lapsensa kuulleen loukkaavia puheita perheestään ja olleen huolissaan muiden suhtautumisesta hänen perheeseensä. Sateenkaariperheiden vanhemmat raportoivat alakouluikäisen lapsensa tulevan kiusatuksi useammin ja kokevan surullisempaa mielialaa verrattuna valtaväestön vanhempien raportointiin lapsiaan koskien. Niillä sateenkaariperheiden lapsilla, joita kiusataan perheestä johtuen ja joita kiusataan kaikista useimmin, on surullisin mieliala.

Valtaosa sateenkaariperheiden vanhemmista on avoin perhemuodostaan lapsensa koulussa. Monen mielestä koulu ei tue riittävästi lapsen sateenkaariperheidentiteettiä. Joka kymmenes vanhempi kokee, että hänen lapsensa tai vanhemmuutensa ongelmia on pidetty koulussa aiheettomasti sateenkaariperheestä johtuvina. Osa vanhemmista toivoo koulujen huomioivan sateenkaariperheet paremmin. Valtaosa sateenkaariperheiden vanhemmista on saanut tukea vanhemmuuteensa, on hyvin tyytyväinen parisuhteeseensa ja ajattelee lapsenkasvatuksesta samalla tavoin kuin puolisonsa. Sateenkaariperheissä vanhemmilla vaikuttaa olevan enemmän läheisiä ystäviä, mutta etäisemmät suhteet omiin ja puolison vanhempiin kuin valtaväestön aikuisilla. Neljäsosalla lapsista on isovanhempia, jotka suhtautuvat kielteisesti sateenkaariperheeseen, ja osa isovanhemmista on katkaissut suhteet perheeseen. Kaksi kolmasosaa sateenkaariperheiden vanhemmista on eronnut. Vähintään joka kolmas eronneista on jäänyt vaille riittävää tukea eroon. Sosiaalisista äideistä yli puolet on kärsinyt juridisen asemansa epävarmuudesta. Harva sateenkaariperheiden vanhemmista on kohdannut palveluissa suoranaista huonoa kohtelua, mutta monet kaipaavat palveluiden inklusiivisuutta ja sateenkaariturvallisuutta sekä enemmän tietoa ammattilaisille. Selkein puute on parisuhdepalveluista ja lapsille tarjottavasta tuesta vanhemman sukupuolenkorjausprosessin aikana – sekä yhteiskunnan yhdenvertaisuudesta.

 

Koko raportti on luettavissa maksutta sähköisesti ja tilattavissa 20 euron hintaan Sateenkaariperheiden toimistolta osoitteesta laura.valoma@sateenkaariperheet.fi 

 

 

Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset -tutkimusraportti julkaistiin 6.6.2017.

Tässä on tiivistelmä sen raportin tuloksista:

Suomalaisten sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointia ja kokemuksia on tutkittu ensimmäistä kertaa. Laaja tutkimus koostuu kolmesta osasta: 7–10-vuotiaiden lasten haastatteluista (17 haastateltavaa), 10–12-vuotiaiden lasten kyselystä (41 vastaajaa), ja 13–18-vuotiaiden nuorten kyselystä (47 vastaajaa). Kyselytuloksia verrataan vastaavan ikäisten lasten ja nuorten hyvinvointiin hyödyntäen valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn tuloksia. 

    Sateenkaariperheiden 7–10-vuotiaiden lasten haastattelujen perusteella heidän perhekäsityksensä on laaja. Lapsilla on lämpimät suhteet vanhempiinsa, lukuisia ystäviä, ja pääosin hyviä kokemuksia koulusta. He arvioivat mielialansa enimmäkseen iloiseksi. Sateenkaariperheessä eläminen näyttäytyy haastatelluille lapsille mutkattomana asiana, joka ei nouse erityisesti esille heidän puheessaan.
     Kyselytutkimusten mukaan suomalaisten sateenkaariperheiden 10–18-vuotiaiden lasten ja nuorten psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi vaikuttavat vastaavan saman ikäisten suomalaislasten ja -nuorten hyvinvointia. Heidän suhteensa vanhempiin vaikuttavat pääosin yhtäläisiltä kuin valtaväestön lapsilla ja nuorilla, kun vanhempien mahdollisen eron vaikutus huomioidaan. Samoin heillä on yhtä monia ystäviä ja vähintään yhtä myönteisiä koulukokemuksia kuin muilla. Useimmat sateenkaariperheiden lasten ja nuorten kohtaamat muut lapset ja nuoret sekä opettajat ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat suhtautuneet heidän perheeseensä neutraalisti tai myönteisesti. Muilta sateenkaariperheessä eläviltä lapsilta ja nuorilta koetaan saatavan vertaistukea. Sateenkaariperheiden vanhemmat vaikuttavat luoneen keskimääräistä luottamuksellisemman yhteyden lapsiinsa ja nuoriinsa kuin valtaväestön vanhemmat, ja he tukevat ja kannustavat lapsiaan paljon. Hyvinvointi vaikuttaa yhtäläiseltä sukupuolivähemmistöön kuuluvien vanhempien perheissä elävien lasten ja nuorten kohdalla ja muiden sateenkaariperheiden lasten ja nuorten kohdalla.
      Niistä 10–18-vuotiaista sateenkaariperheiden lapsista ja nuorista, jotka ovat ihastuneet tai kokeneet seksuaalista vetoa jotakuta kohtaan, kukaan ei ole ihastunut tai kokenut seksuaalista vetoa yksinomaan samaa sukupuolta olevaa ihmistä kohtaan, mutta puolet tutkimukseen osallistuneista sateenkaariperheiden 16–18-vuotiaista tytöistä on seksuaalisesti kiinnostunut sekä tytöistä että pojista.
      Sateenkaariperheiden 10–18-vuotiaista lapsista ja nuorista lähes puolet on kuullut ärsyttäviä kysymyksiä vanhemmistaan muilta lapsilta tai nuorilta. Kolmasosa nuorista on kuullut aikuisen sanovan loukkaavia asioita nuoren sateenkaariperheestä. Kolmasosa lapsista ja nuorista jännittää sateenkaariperheestään kertomista ja pelkää, että suhtautuminen häneen muuttuu kertomisen myötä. Kertominen vaikuttaa jännittävän erityisesti niitä, joiden sateenkaariperhe on muodostunut myöhemmin heidän elämässään.
     Enemmistö 7–18-vuotiaista lapsista ja nuorista tuo esille myönteisiä puolia sateenkaariperheessä elämisestä tai kuvaavat sitä ”ihan tavalliseksi”. Myönteisimpiä puolia sateenkaariperheessä elämisessä ovat läheiset ja paneutuvat vanhemmat sekä monimuotoisuuden ymmärtämistä lisäävä kasvatus. Sateenkaariperheessä elämisen ikävät puolet ovat ympäristön kielteiset asenteet ja mahdollinen kiusatuksi tuleminen sekä näiden pelkääminen. Sateenkaariperheiden lapset ja nuoret toivovat, että tietoa sateenkaari-aiheista lisättäisiin, moninaisuus hyväksyttäisiin paremmin, ja syrjintä lopetettaisiin.
     Tutkimus toteutettiin Väestöliiton ja Sateenkaariperheet ry:n yhteishankkeena, jonka rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

​***Suuret kiitokset kaikille osallistuneille!***

 

Raportti on luettavissa maksutta osoitteessa:

http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/d1f471db07d531e4c5ecb1eab1957dc0/1496649061/application/pdf/6907919/Sateenkaariperheet_2017_paino_korj.pdf

Painetun raportin voi tilata 20 euron hintaan Sateenkaariperheiden toimistolta osoitteesta laura.valoma@sateenkaariperheet.fi 

 

 

 

 

 

 

 


Toimintaa
Tietoa
Ammattilaisille
Yhdistys
YhteysSateenkaariperheet ry, Yrjönkatu 1 A 21, 00100 Helsinki, info@sateenkaariperheet.fi
Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama