Suomeksi PÅ svenska In English Tilaa uutiskirje

Sosiaalipalvelut

 


Sosiaaliviranomaiset huolehtivat monin tavoin lasten ja perheiden hyvinvoinnista. Sateenkaariperheet kohtaavat sosiaaliviranomaisia lapsen isyyttä tutkittaessa, elatuksesta, huollosta ja tapaamisesta sovittaessa, toimeentulotukea haettaessa, lastensuojelussa ja adoptio- ja sijaisvanhemmuusselvityksissä.

On tärkeää, että työntekijä osaa nähdä perheen koko tilanteen ja soveltaa byrokratian ohjeita asiakaslähtöisesti niihin perheisiin, joita ei ole otettu huomioon lakeja ja ohjeita säädettäessä. Perheen voi nähdä asiakkaan resurssina.

 

Artikkeli Hilkka Lydén: "Vedettiin viinaa ihan homona" Ei-heterot ja sukupuolen monimuotoisuus päihdepalveluissa

 

Tarkemmin sateenkaariperheiden kokemuksista sosiaalipaveluista:

  • Suomalaiset sateenkaariperheet -raportti
  • Sateenkaariperheet ja hyvinvointi -oppikirja
 
 

Adoptio ja perhehoito

Tutkimustiivistelmiä sateenkaariperheistä adoptio- ja sijaisvanhempina

Juha Jämsä

Susanne Bennett (2003) on haastatellut 15 yhdysvaltalaista naisparia, jotka ovat adoptoineet lapsen ulkomailta. Tutkimus tarkastelee monikulttuurisuuden merkityksiä ja vaikutuksia lapsen ensimmäisten vuosien aikana. Rasismin, homofobian ja heteroseksismin vaikutus perheen ihmissuhteille ja moninaisuuden vaikutus perheen sisäisille ja ulkoisille vuorovaikutussuhteille on tutkimuksen keskiössä. Monikulttuurisuus näyttäisi tuovan perheiden elämään haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. International Adoptive Lesbian Families: Parental Perceptions of the Influence of Diversity on Family Relationships in Early Childhood, Smith Collage Studies in Social Work, Vol 74 (1), Nov., pp. 73–91.

D.M. Brodzinsky, Charlotte J.Patterson ja M. Vaziri (2002) ovat analysoineet adoption- ja sijaishuoltotoimijoiden politiikkoja, käytäntöjä ja käytännön vuorovaikutusta lesbo- ja homohakijoiden kanssa. Kyselytutkimukseen on saatu vastaukset 214 toimijalta. Vastanneista toimipisteistä kaksi kolmasosaa hyväksyy homot ja lesbot hakijoiksi ja 38 % oli sijoittanut jo lapsen/lapsia heidän perheisiinsä. Toimijoiden asenteet vaihtelevat poliittisten sitoutumisten, vastaajien sukupuolen sekä sen mukaan minkälaisia lapsia kyseiset toimistot ylipäätään sijoittivat. Huomattava osa toimistoista ja niiden työntekijöistä on valmiita kohtaamaan sateenkaariperheitä ja sijoittamaan lapsia heidän perheisiinsä. Adoption Agency Perspective on Lesbian and Gay Prospective Parents: A National Study, Adoption Quarterly, Vol. 5 (3), pp. 5–23.

Devil Brooks ja Sheryl Goldberg (2001) tarkastelevat kirjoituksessaan tehtyjä tutkimuksia sateenkaariperheiden lapsista ja liittävät tulokset siihen tosielämän tilanteeseen, että (yhdysvalloissa) valtava tarve adoption- ja sijaisperheille ei vielä kohtaa sitä tosiasiaa, että sateenkaariperheet voivat toimia perheinä näille lapsille. Heidän lukemansa tutkimuksensa viittaavat kaikki samaan suuntaan. Social Work, Vol. 46 (2), pp. 147–157.

P. Leung, S. Erich ja H. Kanenberg (2005) ovat tehneet vertailevan tutkimuksen perheiden toiminnasta adoptoineiden sateenkaariperheiden, adoptoineiden heteroperheiden ja vammaisen lapsen adoptoineiden perheiden väillä. Perheiden perhedynamiikasta on etsitty yhdistäviä ja erottavia seikkoja, ja niitä selittäviä tekijöitä. Tarkastelu on tehty tietoisesti nimenomaan adoption näkökulmasta. Regressioanalyysillä on pyritty sulkemaan ulos joitakin kolmansia vaikuttavia tekijöitä, kuten lapsen käyttäytymisen standardoitu kuvaus, aikaisempien sijoitus määrä ja laatu, lapsen aikaisempi kaltoinkohtelu ja sisarusten sijoitukset. Tulokset eivät näytä minkäänlaista kielteistä vaikutusta lapsille, jotka on sijoitettu sateenkaariperheisiin. Sateenkaariperheiden perhedynamiikan todettiin olevan toimivampaa kuin muiden kun kyse oli vammaisen lapsen tai hyvin nuorten lasten hoivasta. Johtopäätöksinä kirjoittajat ehdottavat, että lapset tulisi sijoittaa perheisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että vammaisten lasten ja sisarusparvien adoptioiden kohdalla riittävä tuki on tarpeen, ja että viranomaiset sijoittaisivat lapsia rohkeammin sateenkaariperheisiin, joista oli hyviä kokemuksia myös vanhempien lasten adoptioiden kohdalla. Children and Youth Services Review, Vol. 27 (9), Sept., pp. 1031-1044.

Bruno Perreau (2006) tarkastelee artikkelissaan Ranskan adoptioviranomaisten ja viranomaisten valtuuttamien järjestöjen toimintaa poliittisten päämäärien epäpolitisoimista normalisaation kautta. Adoptiovanhemmille asetetut vaatimukset ovat usein hyvin epämääräisiä. Lasten edun nimissä avoimesti homoseksuaalisten hakijoiden hakemukset hylätään. Les organismes autorisés pour l’adoption. Analyse d’une délégation de service public. Teoksessa Anne Cadoret, Martine Cross, Caroline Mecary ja Bruno Perreau: Homoparentalités: approaches scientifique et politiques, pp. 163-174.

 
 


Toimintaa
Tietoa
Ammattilaisille
Yhdistys
YhteysSateenkaariperheet ry, Yrjönkatu 1 A 21, 00100 Helsinki, info@sateenkaariperheet.fi
Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama